logo

Poniedziałek: 9:00-17:00. Wtorek-piątek: 7:00-15:00
 

Wspólnoty

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych i Wspólnot Lokali Użytkowych

W celu należytego wykonywania czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością zatrudniamy zespół wykwalifikowanych specjalistów. Dodatkowo współpracujemy z wyspecjalizowanymi firmami budowlanymi, porządkowymi. Dzięki nim nie będą się Państwo musieli martwić o żadne bieżące sprawy Wspólnoty.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres świadczonych przez Nas usług zarządzania nieruchomością wspólną:

Organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej/Lokali Użytkowych przejętej w zarządzanie

Wspólnota Mieszkaniowa/Lokali Użytkowych powstaje z mocy prawa, a oferowana przez nas usługa ma na celu sformalizowanie jej istnienia i obejmuje:

 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji REGON;
 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP;
 • utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty;
 • stworzenie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał;
 • zawarcie stosownych umów niezbędnych do obsługi Wspólnoty.

Reprezentacja wspólnoty

 • reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami;
 • reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi.

Obsługa administracyjna

 • w przypadku istniejących Wspólnot – protokolarne przejęcie nieruchomości i dokumentacji technicznej, finansowej, prawnej Wspólnoty oraz sprawdzenie ich kompletności;
 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali, wielkości udziałów, weryfikowanie stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości wspólnej;
 • zawieranie, kontrolowanie jakości, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu oraz firmami wywożącymi nieczystości stałe;
 • negocjowanie cen i warunków umów;
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku;
 • zapewnienie utrzymania czystości nieruchomości wspólnej, nadzór nad podmiotami, którym zlecono utrzymanie należytego porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i innych terenów, do których Wspólnota posiada tytuł prawny;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań właścicieli Wspólnoty (w tym udzielanie Zarządowi Wspólnoty merytorycznej pomocy w organizowaniu i przeprowadzaniu głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów);
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 • wyszukiwanie firm świadczących wszelkie usługi, organizacja przetargów i nadzór nad jakością ich wykonania;
 • informowanie na bieżąco właścicieli lokali o wszelkich istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących nieruchomości wspólnej, działalności Zarządu Wspólnoty.

Obsługa prawna

 • reprezentacja Wspólnoty w stosunkach wewnętrznych, porady prawne, przygotowanie pism, opinii;
 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty (regulaminów, statutów);
 • opracowanie i opiniowanie zawieranych umów;
 • podejmowanie działań windykacyjnych wszystkich należności przysługujących Wspólnocie (w tym należnych od właścicieli lokali zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy, z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z części nieruchomości wspólnej);
 • przygotowywanie projektów pism procesowych stosowanych w przypadku sądowego dochodzenia należności.

Obsługa bankowo – księgowa

 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek (wybór banku oraz typu rachunku zależy od decyzji Wspólnoty);
 • realizacja obowiązków finansowo-skarbowych Wspólnoty, w tym zapewnienie, w imieniu i na rzecz Wspólnoty, terminowego opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość wspólną;
 • prowadzenie wszystkich rozliczeń z dostawcami mediów;
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej/księgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną (stałe monitorowanie i możliwość przekazywania na bieżąco informacji o stanie rozliczeń Wspólnoty, jak i każdego indywidualnego właściciela lokalu);
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego, pobieranie dochodów z pożytków;
 • wydawanie zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej;
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego;
 • sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań finansowych;

Obsługa techniczna

 • bieżący nadzór nad użytkowaniem obiektów budowlanych na terenie nieruchomości wspólnej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym celem niedopuszczenia do pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej;
 • zapewnienie dokonywania bieżącej konserwacji nieruchomości wspólnej, a w szczególności napraw budynku, jego pomieszczeń, instalacji i urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz z innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej (np. domofony, dźwigi, antena zbiorcza);
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw oraz kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
 • zapewnienie całodobowej obsługi technicznej nieruchomości związanej z działaniem tzw. pogotowia lokatorskiego w zakresie: napraw instalacji i urządzeń wod.-kan., ciepłowniczych, energetycznych czy gazowych;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • przygotowywanie kosztorysów nakładczych i inwestorskich;
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, przygotowywanie zapytań ofertowych;
 • organizowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi pracami;
 • kontrola prawidłowości wykonania zleconych prac, odbiór i ich rozliczanie.